Generalforsamling 16 marts 2015 Beretning + Referat

 

Bestyrelsens beretning

Langelands Biavlerforenings ordinære generalforsamling d. 16/3 2015 kl. 19.00

 

Det har igen været et begivenhedsrigt år i Langelands Biavlerforening.

Der har været de sædvanlige arrangementer på Skovsgaard.

Skolebigården har været flittigt brugt af både nye og ”gamle” medlemmer. Sidste års store deltagelse på begynderkursus har selvsagt betydet, at der har været stor interesse for arbejdet i Skolebigården.

Vi har hele sæsonen haft fire familier i skolebigården, og der er arbejdet med udvidelse af yngelleje, påsætning af magasiner, tilsætning af dronning, lokalisering af sværmceller, fratagning af honning, etablering af vinterleje, varoabekæmpelse og vinterfodring. Vi prøvede i det forløbende år tilsætning af ledetavler, vi må konstatere, at bierne i de 2 familier vi prøvede med, byggede droneceller i stedet for almindelige arbejderceller, det er ikke altid bierne har læst lærebøgerne, og gør som vi forventer.

 

Vores frøblomsterprojekt har været udsat for et par forhindringer i det forløbne år.

Arealerne ved Ørstedskolen har taget en forandring, idet sælgeren af arealerne har krævet sin ret til dyrkning af arealerne indtil kommunen skal bruge jorden til anden formål.

Det har medført, at 2/3 af arealerne nu er i almindelig ager drift med rationelle afgrøder. I stedet for har vi fået tildelt ”kælkebakken” til frøblomster. Aftalen er, at kommunen sørger for jordbearbejdning af arealet, Langelands Biavlerforening leverer frøene. Så vi får et nyt bynært areal i projektet.

 

Registrering af bestøvende insekter i vore arealer er løbet ind i et dødvande.

Allerede i forsommeren 2014 havde vi samtaler med seniorforsker Beate Strandberg Aarhus Universitet om registrering, Beate Strandberg skulle udarbejde en database, og med den som redskab skulle vi lave en optælling. Der skete imidlertid ikke noget hen over sommeren 2014. I november 2014 får vi igen kontakt med Beate Strandberg, som undskylder forsinkelsen med travlhed.

Der bliver aftalt møde i Silkeborg i efteråret 2014, hvor vi skal opsætte en køreplan for projektet, Jens, Peder Evald og jeg deltager i mødet.

Der bliver udarbejdet en model for arbejdet, og Beate Strandberg etablerer kontakt til Lars Skipper (Manden bag www.allearter.dk).

Vi har endnu et møde i Silkeborg I december2014, hvor Lars Skipper også deltager.

Lars Skipper er meget opsat på opgaven, og der tales om detaljer i projektet. Det aftales, at Langelands Biavlerforening skal udarbejde beskrivelse/ansøgning til relevante fonde. I nytår 2015 meddeler Lars Skipper, at han ikke ser sig i stand til at lede arbejdet med registrering af insekter i projektet. Han begrunder det med afstanden mellem Silkeborg og Langeland, han beklager det sene tidspunkt for udmeldingen.

I januar 2015 udarbejder Jens, Peder Evald og jeg beskrivelse og sender den til udtalelse hos Beate Strandberg som forkaster vores udspil, hun mener honningbien fylder for meget i forhold til vilde bier, vi modererer vores beskrivelse, men pointerer vi er biavlere og ikke kan slette honningbien af projektet, hvorefter Beate Strandberg trækker sig fra projektet.

Efterfølgende erfarer vi ved et tilfælde, at Danmarks Naturfredningsforening og Beate Strandberg har etableret et lignende projekt på Skovsgaard allerede i foråret 2014 og er klar til insekttælling i sommeren 2015.

Derudover arrangerer DN og Beate Strandberg Foredrag om bier og landbruget først kommende torsdag d. 19 marts. Tiltag som DN ikke har følt det nødvendigt at drøfte endsige orientere Langelands Biavlerforening om.

Vi troede vi havde et formaliseret samarbejde med DN og Naturforvaltningen Skovsgaard.

Alt dette får os til at tænke på, om det hele tiden har været meningen, at ”overtage” vores projekt? Har det hele været et spil for galleriet, for at trække tiden, så vores projekt kulsejlede?

Under alle omstændigheder er det ikke en måde at behandle en samarbejdspartner på, samarbejde skal gå begge veje.

Jeg mener DN har et meget stort forklaringsproblem i forhold til Langelands Biavlerforening. Vi har investeret mange ressourcer på Skovsgaard og stillet op hver gang de har haft brug for det, og så ser det ud som vi er snigløbet, det må vi forholde os til.

Med disse ord overlader jeg beretningen til forsamlingens behandling.

Referat fra Generalforsamlingen

Generalforsamling Langelands Biavlerforening mandagen den 16. marts 2015

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Indkomne forslag
 4. Regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg
 7. Kasserer for 2 år
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 9. Valg af suppleanter for 1 år
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

 

 

 

 1. Peder Ewald er valgt.

 

 1. Vedlægges. Frøprojektet diskuteres og der henstilles til at den nye bestyrelse hurtigst muligt holder et møde med Beate Strandberg, Rikke Lundsgaard og Danmarks Naturfredningsforening for at udrede det foregående forløb og hvordan den fælles fremtid kan se ud. Beretningen vedtages.

 

 1. Svend Aage Sørensen har rettidigt indsendt forslag om at referater fra bestyrelsesmøderne bliver formidlet. Bestyrelsen foreslår at referaterne (uden personfølsom information) bliver lagt på hjemmesiden, på medlemssiderne. Forslaget vedtages.

 

 1. Vedlægges. Regnskabet godkendes.

 

 1. Kontingent 2016 er uændret, kr. 100,-.

 

 1. a. Jens B. Jensen er genvalgt.
 2. Allan Andersen og Niels Elnegaard er genvalgt og valgt.
 3. Peder Ewald og Mette Kaadtmann er genvalgt og valgt.
 4. Svend Aage Sørensen er genvalgt.

 

 1. Frøprojektet diskuteres videre, forløbet uddybes. Der henstilles igen til et opklarende møde med Beate Strandberg, Rikke Lundsgaard og Danmarks Naturfredningsforening.